SATICI İŞ ORTAKLIĞI ve İLAN SÖZLEŞMESİ

1) TARAFLAR : 

 

1.1) 

 

Firma Adı: Bekiroğlu Grup Lastik Otomotiv Petrol Ürünleri İnşaat ve Dış Ticaret A.Ş.

Tebligat Adresi Alsancak Mahallesi Şehit Hikmet Özer Caddesi No:182 Etimesgut/Ankara

Ticaret Sicili Müd. Ve No

Vergi Dairesi

Vergi Sicil No

Şirket Yetkilisi

TC Kimlik No

Telefon ve Faks Tel: 

E-posta

 

1.2-) Bundan sonra “Lastikkent” olarak anılacaktır.

 

1.3) ŞİRKET

 

Firma Adı

Tebligat Adresi

Ticaret Sicili Müd. Ve No

Vergi Dairesi

Vergi Sicil No

Şirket Yetkilisi

TC Kimlik No

Telefon ve Faks Tel: 

E-posta

 

 

1.2.2-) Bundan sonra “Satıcı” olarak anılacaktır.

 

1.3-) Taraflar birlikte kullanıldıklarında “Taraflar” ayrı ayrı kullanıldıkların-da “Taraf” olarak anılacaktır.

 

2-) SÖZLEŞME'NİN AMACI VE KAPSAMI 

2.1-) LASTİKKENT, “www.Lastikkent.com.tr” alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu, mobil uygulamalarını ve mobil websitesini işletmekte olup tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. LASTİKKENT, satıcılar tarafından müşterilere satışı yapılan ve Websitesi'nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

2.2-) İşbu Sözleşme uyarınca Satıcı, LASTİKKENT tarafından yönetilmekte olan “www.Lastikkent.com.tr” alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı Sanal Mağaza'dan satış yapmak, LASTİKKENT ise Satıcı'nın kendisine ödeyeceği aracılık hizmet bedeli karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı'yı faydalandırmak istemektedir.

2.3-) İşbu Sözleşme'nin amacını, Websitesi üzerinde LASTİKKENT ya da LASTİKKENT'in belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler'den, Satıcılar'ın yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespitini oluşturmaktadır.

2.4-) Taraflar; işbu Sözleşmenin, yalnızca Taraflar arasında akdedilmiş olduğunu ve LASTİKKENT tarafından Satıcı'ya sunulan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsadığını kabul etmektedirler. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme'nin kapsamına girmemektedir; LASTİKKENT iş bu sözleşme ile sadece, Satıcı'ya Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza'nın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, Sanal Mağaza'dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılar'a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere tüm sair mevzuat çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

3-) TANIMLAR

-Alıcı: LASTİKKENT ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi kapsamında ya da doğrudan Websitesi'ne üye olan ve Satıcı tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan üyeyi/müşteriyi ifade eder.

-Hizmet: Alıcı ve Satıcılar'ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla LASTİKKENT tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak Websitesi'nde sunulan ilan, yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.

-Kullanıcı: Websitesi'ne erişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

-Sanal Mağaza: LASTİKKENT'nin Websitesi üzerinde LASTİKKENT prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcı'lara tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar'ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

-Satıcı: LASTİKKENT ile yaptığı işbu Sözleşme kapsamında Websitesi'ne üye olan ve Websitesi üzerinde oluşturduğu sanal mağaza / hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

-Satıcı Sanal Ofisi: Satıcı'nın, LASTİKKENT tarafından Websitesi'nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, bu kapsamda adına tahsisli sanal mağazasında görünmesini istediği resim ve içerikleri girebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

-Lastikpazar:  Satıcının elinde bulunan stok fazlası ürünü ya da bir an önce satmak istediği ürünü satıcı ofisi üzerinden belirleyerek dahil edebildiği ve sadece sisteme kayıtlı diğer satıcıların kendi ad ve şifreleri ile ulaşabildiği sanal sayfayı ifade eder. Lastikkent tarafından sadece satıcılara sunulan ve sadece satıcıların satış ofisi üzerinden görebildikleri ticari işlemler işbu sözleşmenin konusu içinde değildir ve bu satışlardan kaynaklanan tüm hak ve sorumluluklar alım/satım işleminin taraflarına aittir.

-Lastikkent Ürün Satış:  Lastikkent üyesi konumunda bulunan satıcılara, kendi sanal mağazaları üzerinden görebilecekleri çeşitli ürünleri (Lastik, Cant, akü, vb.) satışa arz edebilir. Bu tip satışlar ticari nitelikli işlemler olup, şartları taraflar arasında karşılıklı anlaşma ile gerçekleşir. Lastikkent tarafından sadece satıcılara sunulan ve sadece satıcıların satış ofisi üzerinden görebildikleri ticari işlemler işbu sözleşmenin konusu içinde değildir ve bu satışlardan kaynaklanan tüm hak ve sorumluluklar alım/satım işleminin taraflarına aittir.

-Üyelik Ücreti:  Lastikkent’in satıcılara sunduğu hizmet karşılığında aylık ya da yıllık bazda talep ettiği ücreti ifade eder. Şartları ek 3 sayılı Finansal ve Özel Çalışma Şartları belgesinde bulunur.

-Websitesi: Mülkiyeti LASTİKKENT'e ait olan ve LASTİKKENT'in işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler'i üzerinde sunmakta olduğu www.Lastikkent.com.tr alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.

4-) SATICI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1-) Satıcı, “Satıcı” sıfatını kazanabilmek için, www.Lastikkent.com.tr internet sitesi üzerinde bulunan “Bayi kayıt” bölümünde bulunan üyelik formunu eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde doldurduktan sonra, EK-1'de bulunan “Sanal Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi”nde yer alan belgeleri işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylanması ve Satıcı Ofisi'ne yüklenmesi sırasında tam ve eksiksiz olarak temin edecek ve Lastikkent’ye gönderecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, LASTİKKENT'in Satıcı'nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Lastikkent belgeler üzerinde yaptığı inceleme neticesinde üyeliğe onay verdiği üyelerin sanal sayfasını aktif hele getirecektir ve üyeliği başlatacaktır.  Başvuru sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem ile satıcı tarafından belirlenmiş ve sadece kendisi tarafından bilinen/bilinmesi gereken isim ve şifre ile yapılan tüm işlemlerden LASTİKKENT nezdinde sorumlu olacak ve bu işlemler Satıcı tarafından yapılmış kabul edilecektir.

4.2-) Satıcı, Satıcı'ya ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, LASTİKKENT'e bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür. Aksi takdirde Lastikkent’in; Satıcı’nın madde 1’de ve madde 1’e göre vermiş olduğu tüm bilgi ve belgelerinin geçerli olduğu ve bu nedenle üçünü kişi, kurum ya da kuruluşlara karşı herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğünün bulunmadığını taraflar peşinen kabul etmişlerdir.

4.3-) Satıcı, Websitesi'ne üye olduğu esnada Websitesi'nde ilan edilen kurallara ve ilgili iş içeriğine göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Sanal Mağaza'sına, profil sayfasına, Lastikpazar’a erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı'nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı'nın sorumluluğundadır, bu nedenle de kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.

4.4-) Lastikkent satıcıya tahsis edilmiş olan sanal mağaza üzerinde bulunan reklam alanlarında her türlü reklamı gösterim hakkına sahiptir. Bu hususta satıcı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

4.5-) Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Satıcı ayrıca, Websitesi'nde ve Sanal Mağaza'da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Ek olarak, Satıcı, Websitesi'ni kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme'nin Madde 7.5'inin uygulanacağını kabul eder. Satıcı Websitesi'nde ve Sanal Mağaza'da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve LASTİKKENT'e karşı sorumludur.

4.6-) Satıcı EK-4'te bulunan "Satış ve İlan Koşulları"nda belirtilen tüm hüküm ve koşulların Sözleşme'nin esaslı unsurlarından olduğunu ve bunlara uygun faaliyet gösterdiğini ve göstereceğini kabul ve taahhüt eder.

4.7-) Satıcı, Websitesi'ne kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte Satıcı, söz konusu içeriğin, reklam ve tanıtım için hazırlanan ekran görüntüleri ve her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına (örneğin, Sanal Mağazası'nın www.Lastikkent.com.tr sitesinin reklamında ve dijital pazarlama faaliyetlerinde anlık olarak görünmesi) yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bilabedel LASTİKKENT'e tahsis ettiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

4.8-) Satıcı, kendisiyle Websitesi üzerinden iletişime geçen Alıcılar'ı Websitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. Satıcı, hiçbir surette LASTİKKENT kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır.

4.9-) Satıcı, Ödeme Koruma Sistemi'ne uygun davranmayı taahhüt eder. Ödeme Koruma Sistemi'ne göre Alıcı ürünü satın aldıktan sonra, ürün bedeli Lastikkent havuz hesabına aktarılır. Satıcı, ürünü belirttiği süre içerisinde Alıcı'ya ulaştırdıktan ya da satıcıya gelen müşterisine teslim ettikten sonra, Alıcı ürünü inceleyerek siparişe onay verir. Bu onay ile ödeme Lastikkent havuz hesabından Satıcı'nın hesabına aktarılır.

5-) LASTİKKENT'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1-) LASTİKKENT, Satıcı tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. LASTİKKENT, bu bilgileri Hizmetler'in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı, kredibilite sorgusu ve sair amaçlarla, kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu anlamda Satıcı, kendine ait bilgilerin LASTİKKENT tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza gösterecektir.

5.2-) LASTİKKENT, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Aracı Hizmet Sağlayıcı niteliğine sahiptir. Bu sebeple de LASTİKKENT'in, Satıcı tarafından Websitesi'nde yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. LASTİKKENT, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar da dâhil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. LASTİKKENT ayrıca, mahkeme ve hakem heyeti de dahil olmak üzere herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.

5.3-) LASTİKKENT'in, Satıcı'nın Websitesi'nde yayınladığı herhangi bir içeriğin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunun tespit edilmesi veya bu konuda, resmi kurum veya kuruluşlar ile yargı makamları veya üçüncü kişi veya kuruluşlardan bildirimde bulunulması halinde bu içeriği derhal kaldırma hakkı her zaman saklıdır. Böyle bir durumda Satıcı her ne isim altında olursa olsun LASTİKKENT'den herhangi bir tazminat talep edemez. Satıcının yayınlanması yasak olan bir ürünü yayımlamış olması sebebiyle doğacak tüm sorumluluk satıcıya aittir. 

6-) MALİ HUSUSLAR

6.1-) Satıcı, işbu Sözleşme'de belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler'den faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır. LASTİKKENT tarafından Satıcı'ya uygulanacak olan hizmet bedeli oranları, ödeme koşulları ve sair mali şartları EK-3'te yer alan "Finansal ve Özel Çalışma Şartları"nda belirlendiği şekilde uygulanacağını gayri kabil-i rücu olmak kaydı ile peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

6.2-) Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 8 uyarınca satılan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Bu anlamda Satıcı, Alıcı'ya sattığı ürün ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.3-) İşbu Sözleşme'nin Madde 7.5 uyarınca, LASTİKKENT, maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri veya üçüncü kişilerin taleplerini takdiri tamamen kendisinde olmak üzere Satıcı'nın cari hesabından mahsup edebilir veya Satıcı'dan bizzat tahsil edebilir.

7-) SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT

7.1-) İşbu Sözleşme, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla ve fiziki olarak imzalı suretinin Lastikkent’e ulaşması ile yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreli olarak geçerlidir. Taraflar; sözleşmenin sona ereceği tarihten 1 (bir) ay önce bildirimde bulunmak şartı ile sözleşmeyi fesh edebileceklerdir. Aksi takdirde sözleşme aynı süre ile hiçbir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın yenilenmiş olduğunu Taraflar peşinen kabul etmişlerdir. Üyelik ücretleri yıllık olarak tahsil edilmekte olup, üyelik süresinin bitimini izleyen bir ay içinde yeni yıl üyelik ücreti ödenecektir ve ödemenin yapılmaması durumunda Lastikkent üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. Bu durumda satıcı herhangi bir hak talep edemez.

7.2-) Taraflar, sözleşmede düzenleme altına alınmış olan sorumluluk veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen tarafa karşı diğer tarafın sözleşmeyi haklı ve tek taraflı olarak fesh etme hakkı olduğunu peşinen kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir. Sözleşme'nin LASTİKKENT tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih nedeniyle LASTİKKENT tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi ve ödemiş olduğu bedelleri geri talep etme hakkı bulunmadığını peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Taraflar'ın ilişkisini etkileyecek; Satıcı'nın Sanal Mağaza'sı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcılar'a karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.

7.3-) Taraflar'dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

7.4-) Taraflar işbu Sözleşme'nin EK-4'ünde yer alan hüküm ve şartların her birinin iş bu sözleşmenin  esaslı parçası olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde LASTİKKENT'in Sözleşme'yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında LASTİKKENT Sözleşme'yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde LASTİKKENT Hizmetler'i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlarda Satıcı'nın, Alıcı'ya karşı her türlü sorumluluğu devam edecektir.

7.5-) Satıcı, işbu Sözleşme'nin hükümlerinden birini ihlal etmesi sebebiyle LASTİKKENT'in doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin talepl ve haklarını LASTİKKENT'in herhangi bir makama başvurmasına, ihtarına veya ihbarına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. LASTİKKENT'nin tazmin hakkını kullanması LASTİKKENT'in Sözleşme'yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve LASTİKKENT Sözleşme'yi feshetmeksizin söz konusu tazminatı Satıcı’dan talep edebileceğini Taraflar peşinen labul etmişlerdir.

7.6-) Satıcı, LASTİKKENT aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde LASTİKKENT'in kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Satıcı tarafından, talep edilen süre içinde LASTİKKENT'e temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, Satıcı'ya sorumluluk ve yükümlülüğündedir. Ayrıca, bu tutarlar, Satıcı'ya ait tüm mağazalardan tahsil edilebilecektir.  İlaveten, LASTİKKENT'e herhangi bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Satıcı aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi tebliğ edilmesi, LASTİKKENT'nin Satıcı'nın dolandırıcılık ya da sahtecilik teşkil edebilecek bir davranışının söz konusu olabileceğine veya Sanal Mağaza'da sahte ürün satışının yapıldığına ilişkin makul bir şüphe duyulması veya Alıcılar'ın ya da üçüncü bir kişinin mağduriyetini önlemek ya da azaltmak amacını taşıyan diğer makul sebeplerle, LASTİKKENT, Satıcı'nın Lastikkent havuz hesabındaki bakiyeyi, haciz ihbarnamesinin mevcut olması halinde belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere; diğer hallerde ise söz konusu ihlal ya da mağduriyeti karşılayabilecek makul bir miktarı hukuka aykırılığın giderildiği tarihe kadar Satıcı'ya haber vermeksizin bloke edebilir.

8-) SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER

8.1-) Satıcı, işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme'ye taraf ve Sözleşme'nin hükümleriyle bağlı olacaktır. LASTİKKENT gerekli olduğuna kanaat getirdiği takdirde işbu Sözleşme'nin hüküm ve şartlarını tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir.LASTİKKENT belirli hizmetlerin kısmen ya da tamamen ücretli hale gelmesine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere Sözleşme'de değişiklikler veya iş bu sözleşmeye ekleme yapma hakkına da sahiptir.

8.2-) Söz konusu Sözleşme değişiklikleri LASTİKKENT tarafından (i) Satıcı'nın LASTİKKENT'e Websitesi'ne üye olurken bildirdiği adrese e-posta gönderilmesi, (ii) Lastikkent.com.tr ekranı üzerinden duyurulması yoluyla yapılabilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8.3-) LASTİKKENT Sözleşme'nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini Satıcı'ya bildirmekle yükümlü değildir. Ayrıca Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler'in ve LASTİKKENT tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler LASTİKKENT tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. LASTİKKENT tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı işbu değişikleri Websitesi'nden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

8.4-) Satıcı, LASTİKKENT tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin LASTİKKENT'in Websitesi üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen ürünlerle ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen Alıcı taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.

8.5-) Taraflar, Satıcı'nın Websitesi'ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Satıcı'nın Websitesi'ne kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı'nın e-posta adresini düzenli olarak kontrol etme yükümlülüğü olacaktır. Satıcı'nın bildirmiş olduğu adres ve/veya e-posta adreslerinin değişmesi durumunda, değişikliğin yazılı olarak derhal diğer Taraf'a bildirilmediği takdirde son adres ve/veya e-posta adreslerine yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

8.6-) Karşı Taraf'ın temerrüdüne, Sözleşme'nin feshine ve Sözleşme'den dönmeye ilişkin bildirimler hakkında da işbu Sözleşme'nin Madde 8.5'i uygulanacaktır.

9-) GİZLİLİK

9.1-) Taraflar'ın işbu Sözleşme'nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme'nin sona ermesini takip eden 2 (iki) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir. Gizli bilgilerin madde 9.2’de düzenleme altına alınan yükümlülüğe aykırı olarak üçüncü kişi, kurum yada kuruluşla paylaşılması halinde, madde 7.5 düzenlemesinin yürürlükte olacağını peşinen kabul etmişlerdir.

9.2-) Taraflar, Gizli Bilgiler'i gizli tutacak ve alıcı Taraf'ın, ifşa eden Taraf'ın önceden yazılı onayını alması veya söz konusu ifşaatın uygulanan kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmeyeceklerdir. LASTİKKENT'in Gizli Bilgiler'i üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcılar'ın yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcılar'a iletebilme hakkı saklıdır.

 

10-) FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

10.1-) Lastikkent markası ve logosu, Lastikkent.com.tr mobil uygulamasının ve Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak LASTİKKENT tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı LASTİKKENT'in mülkiyetindedir. Satıcı, LASTİKKENT'in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını LASTİKKENT'in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Satıcı, www.Lastikkent.com.tr mobil uygulamasının ve Websitesi'nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

10.2-) Satıcı, www.Lastikkent.com.tr mobil uygulaması ve Websitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde LASTİKKENT'in ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmektedir. LASTİKKENT, üçüncü kişilerin veya LASTİKKENT'in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Satıcı'nın sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Satıcı, bu madde hükmünün ihlal etmesi halinde Sözleşme'nin Madde 7.5'inin uygulanacağını kabul eder.

11-) MÜCBİR SEBEP

11.1-) Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflar'dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Taraflar'dan herhangi birinin ("Etkilenen Taraf") bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Etkilenen Taraf, diğer Taraf'a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep'i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep'in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.

11.2-) Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme'nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.

12-) UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

12.1-)  İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İş bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde iligli sair mevzuat hükümleri geçerli olup, sözleşmenin herhangi bir maddesinin yargı makamı nezdinde geçersiz sayılması halinde sözleşme tamamen geçersiz olmayacak olup, kalan maddeleri ve değiştirilen maddeleri ile ekleri yürürlükte olacaktır.

12.2-) İşbu Sözleşme'den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

13-) SÖZLEŞMENİN EKLERİ

- Satıcı’nın ticaret sicil gazetesi

- Satıcı’nın Yetkili TC Kimlik Sureti

- Satıcı’nın Vergi Levhası

- Satıcı’nın İmza Sirküleri

- Lastikkent’in ticaret sicil gazetesi

- Lastikkent’in Yetkili TC Kimlik Sureti

- Lastikkent’in Vergi Levhası

- Lastikkent’in İmza Sirküleri

14-) MUHTELİF HÜKÜMLER

14.1-) Delil sözleşmesi. Satıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar'ın resmi defter ve ticari kayıtları ile LASTİKKENT'nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

14.2-) Tarafların İlişkisi. İşbu Sözleşme'nin hiçbir hükmü, Taraflar veya onların külli veya cüz'i halefleri arasında bir acentelik, bayilik, distribütörlük, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.

14.3-) Sözleşme'nin Bütünlüğü. İşbu Sözleşme'nin ekleri, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme'yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme'nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatı ilga etmektedir.

14.4-) Bölünebilirlik. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

14.5-) Sözleşme'nin Devri. Satıcı, LASTİKKENT'in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme'deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

14.6-) Tadil ve Feragat. Taraflar'dan birinin Sözleşme'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

14.7-) 13 (on üç) madde ve 4 (dört) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflar'ca her bir hükmü okunarak, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak ve fiziki suretinin imzalanması suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir. …/…/20....

 

LASTİKKENT                             A ŞİRKETİ

    İMZA                                 İMZA

 

        EKLER:

        EK-1: Sanal Mağaza Açılış Gerekli Belge Listesi

        EK-2: Yasaklı Ürünler Listesi

        EK-3: Finansal ve Özel Çalışma Şartları

        EK-4: Satış İlan ve Koşullar

 

        EK-1

        Sanal Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi

        Sermaye şirketi iseniz:

        1. Vergi levhası fotokopisi.

        2. Şirket kuruluş ticaret sicil gazetesi fotokopisi.

        3. İmza sirküleri fotokopisi.

        4. İlgili ticaret sicilinden alınacak güncel faaliyet belgesinin aslı.

        5- Çalışma Mali Şart ve Prensipleri sözleşmesi (Komisyon Anlaşma Metni (A) kategori mağazalar için)

        6- Çalışma Mali Şart ve Prensipleri Sözleşmesi (Üyelik Aidatı Anlaşma Metni (B) kategori Mağazalar)

            

        Şahıs şirketi, tacir veya adi ortaklık iseniz:

        1. Ortaklık sözleşmesi

        2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

        3. Faaliyet belgesi

        4. İmza sirküleri

        5. Vergi levhası

        

        LASTİKKENT yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisine sahip olacaktır.

(Not: Satıcı yukarıda belirtilen Mağaza Açılışı için Gerekli belgelerini, iş bu sözleşmenin 1.3 maddesinde bulunan ŞİRKET bölümünü eksiksiz doldurarak, her sayfasını da imza ederek posta ya da kargo ile Lastikkent’e gönderecektir.)

 

        EK-2

        Yasaklı Ürünler Listesi

        1. 1. Airbag ve ekipmanları

        2. Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler

        3. Alkollü içecekler

        4. Askeri teçhizat

        5. Ateşli silahlar ve bıçaklar

        6. Canlı hayvan

        7. Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler

        8. Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

        9. Deneme Boyu / numune (tester) parfüm ve sair kozmetik ürünler

        10. Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları

        11. Dinleme cihazları

        12. Emniyet kemeri adaptörü

        13. Hisse senedi, tahvil, bono

        14. İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler

        15. İnsan ve diğer canlı organları

        16. Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

        17. Kişilik hakları

        18. Kopya ve bandrolsüz ürünler

        19. Kültür ve tabiat varlıkları

        20. Maymuncuk ve kilit açıcılar

        21. Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler

        22. Pornografik içerikli malzemeler

        23. Promosyon ürünleri

        24. Radar dedektörleri

        25. Reçeteli ilaçlar, lensler ve gıda takviyeleri

        26. Resmi kıyafetler ve üniformalar

        27. Sahte veya replika ürünler

        28. Sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları

        29. Şans oyunları biletleri

        30. Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat

        31. Telif hakkını haiz ürünler

        32. Telsiz ve komünikasyon cihazları

        33. Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri

        34. Tütün mamulleri ve elektronik sigaralar

        35. TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

        36. Uyuşturucu maddeler

        37. Ürün özelliği taşımayan satışlar

        38. Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler

        39. Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları

        40. Yanıcı ve patlayıcı maddeler

        41. Yasaklı hayvan türleri

        42. Yasaklı yayınlar

Üye yasaklı ürünler listesini devamlı olarak takip edecek, değişiklikleri ve bu listeye eklenecek yeni yasaklı ürünleri de tanıyacak ve bu ürünleri de yayınlayamayacaktır. Yasaklı ürünler listesinde olabilecek değişiklikleri takip etmeyen ve bu listeye eklenmiş bir ürünü hemen yayından kaldıracaktır. Yasaklı ürünler listesine eklenmiş bir ürünü yayınlamaktan ötürü tüm sorumluluk üyeye aittir.

     

        EK-3: Finansal ve Özel Çalışma Şartları

        1- Çalışma Mali Şart ve Prensipleri sözleşmesi (Komisyon Anlaşma Metni (A) kategori mağazalar için)

        2- Çalışma Mali Şart ve Prensipleri Sözleşmesi (Üyelik Bedeli Anlaşma Metni (B) kategori Mağazalar)

       

        EK-4

        Satış ve İlan Koşulları

        1. Satıcı, Sanal Mağazası'nda ve ilanlarda sergilediği ürün ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, herhangi aldatıcı, yanlış veya eksik bilgi içermediğini, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

        2. Satıcı, Sanal Mağaza'sında kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Lastikkent bir lastik, cant, akü ve çeşitli araç ekipmanlarının satışının yapıldığı platform olup, satıcı bu kapsam dışında herhangi bir ürünün ilanını veya gösterimini yapamayacaktır. Satıcıya tahsis edilmiş olan sanal mağaza üzerinde bu sözleşmenin eki ek 2’de bulunan yasaklı ürünler listesinde bulunan bir ürünün ilan ve teşhirini yapamayacaktır. EK-2'de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı LASTİKKENT'e yöneltilebilecek talepler veya üçüncü kişilerin marka hakları dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı ve sorumlusu Satıcı olacaktır.

        3. Satıcı, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Satıcı'nın bu hüküm aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.

        4. Satıcı, LASTİKKENT'in önceden yazılı rızası alınmaksızın Websitesi'nde yer alan içeriğin bütününü veya bir kısmını ticari amaçlarla kopyalamayacak, işlemeyecek, kullanmayacak veya umuma arz etmeyecektir. Satıcı ayrıca, LASTİKKENT'e veya Alıcılar'a spam veya zincirleme e-posta göndermeyecektir.

        5. Satıcı, Websitesi'nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Websitesi'ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Websitesi'ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla LASTİKKENT tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul ve taahhüt eder. Satıcı ayrıca Websitesi'ndeki profiline robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

        6. Satıcı, Alıcılar'la Websitesi'nden yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde satıcı taraf olduğunu, LASTİKKENT'nin işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar'a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Satıcı, Sanal Mağazası'nda sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacak ve Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapacaktır.

        7. Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla Websitesi üzerinde yayınladığı tüm ilan ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. LASTİKKENT, Satıcı'nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Websitesi'nde beyan edilen politika, kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı'ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir.

        8. Satıcı, faaliyetlerini iyiniyet ve dürüstlük kurallarına uyarak ve basiretli bir tacir gibi gerçekleştirmeyi, LASTİKKENT'in iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda LASTİKKENT'in kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

        9. Satıcı, Lastikkent.com markası başta olmak üzere LASTİKKENT'in ve iştiraklerinin sahip olduğu marka ve sair fikri ve sınai mülkiyete konu ürünleri ile veya ticaret unvanlarını Satıcı veya Sanal Mağaza ismi olarak veya üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları dahil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edecek şekilde kullanamaz.