mpo nagaslot777 slot pulsa deposit pulsa deposit via pulsa deposit pulsa tekomsel slot thailand mega389 jpslot88 mpo slot mpo slot mpo rajapoker99

Lastikkent

Lastikkent’e Hoş Geldiniz

Yardım
Yardım mı gerekli ?
Müşteri temsilcimizi arayın
0 (541) 377 26 96
mpo nagaslot777 slot pulsa deposit pulsa deposit via pulsa deposit pulsa tekomsel slot thailand mega389 jpslot88 mpo slot mpo slot mpo rajapoker99

Taraflar

a) www.lastikkent.com.tr web sitesinin faaliyetlerini yürüten İncirli Mahallesi 113.Cadde No:14/18
Keçiören /Ankara adresinde ikamet eden Lastikkent Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.
(Lastikkent)

b) www.lastikkent.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Lastikkent’in sahip olduğu internet sitesi www.lastikkent.com.tr’den üyenin
faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1.
Üye, www.lastikkent.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin
kanunlar önünde doğru olduğunu, Lastikkent’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı
tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Lastikkent tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez,
üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm
sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Lastikkent’e karşı ileri sürülebilecek tüm
iddia ve taleplere karşı, Lastikkent’in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve
diğer talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.lastikkent.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi
ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai
yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeye aittir ve üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.lastikkent.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka
aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif
haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici
veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.lastikkent.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir
ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve
düşüncelerin Lastikkent ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Lastikkent’in üyenin beyan edeceği fikir ve
görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir
ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.

3.6. Lastikkent, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek
zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.lastikkent.com.tr internet sitesinin
kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Lastikkent’den tazminat talep
edemez ve etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya
bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar
tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal
nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Lastikkent bu ihlallerin hukuki ve cezai
sonuçlarından ari olacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi
halinde, Lastikkent’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde
bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Lastikkent’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya,
belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda,
Lastikkent’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.lastikkent.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Lastikkent mülkiyetinde olup, bunlara
ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye
tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. www.lastikkent.com.tr web
sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet
hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Lastikkent tarafından www.lastikkent.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine
yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis
sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada
erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi
birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Lastikkent kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin
kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını, kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik
çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Lastikkent, üyenin www.lastikkent.com.tr internet
sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Lastikkent’e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar
kapsamında Lastikkent ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları,
reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına
izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Lastikkent’e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte
vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici
davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Lastikkent ve iştiraki olan tüm şirketler ile
paylaşılmasına, Lastikkent ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine
izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin
toplanmasına, Lastikkent iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Lastikkent ve iştiraki olan tüm
şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini
bildirmediği sürece Lastikkent ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb
iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi
geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle
doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara
uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Lastikkent ve iştiraki olan şirketleri sorumlu
tutmayacağını beyan ve kabul eder.

3.14. Lastikkent, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal
gereklere uygun hareket etmek veya Lastikkent’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Lastikkent
haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği
hallerde açıklayabilir.

3.15. Lastikkent web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut
imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının,
kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu
bağlamda üye Lastikkent web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek
tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş
sayılır.

3.16. Lastikkent, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti
değiştirme ya da sona erdirme veya Lastikkent web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme
hakkını saklı tutar.

3.17. Lastikkent, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek
kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da
yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Lastikkent’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK
madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği
hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Lastikkent, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta
adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine
sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin
elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş
sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Hesabım”
bölümünden mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Lastikkent tarafından üyeliğinin iptal edilmesine
kadar yürürlükte kalacaktır. Lastikkent üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi
durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Uyuşmazsızlık Durumunda

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik
sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında
akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Gösterilecek alanları seçin. Diğerleri gizlenecek. Sırayı yeniden düzenlemek için sürükleyip bırakın.
 • Resim
 • Stok Kodu
 • Değerlendirme
 • Fiyat
 • Stoklamak
 • Kullanılabilirlik
 • Sepete ekle
 • Tanım
 • İçerik
 • Ağırlık
 • Boyutlar
 • Ek Bilgiler
Karşılaştırma çubuğunu gizlemek için dışarıyı tıklayın
Karşılaştırmak
Alışveriş Sepeti kapat
mpo nagaslot777 slot pulsa deposit pulsa deposit via pulsa deposit pulsa tekomsel slot thailand mega389 jpslot88 mpo slot mpo slot mpo rajapoker99